Başvuru

 • Araştırmacının araştırma konusuna göre başvuracağı kurulu (İYTESBBBAYEK veya İYTEFMBBAYEK) belirledikten sonra, başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az iki hafta önce Etik Kurullara yapması gerekmektedir.
  SBBBAYEK’e başvuru sürecinde aşağıda yer alan bilgi ve ilgili belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.

Önemli Bilgiler

 • Etik Kurul izni almak isteyen Lisansüstü öğrencilerin formları hazırlarken danışmanlarını, formda yer alan “Yürütücü” bölümüne, kendilerini ise “Diğer Araştırmacılar” bölümüne yazmaları gerekmektedir.
 • Araştırmalar hakkında alınan karar, resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.
 • Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir.
 • Etik kuruldan onay alınmasının ardından, araştırmanın yapılacağı kurumlardan izin belgesi alınmalı, bu izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Süreç içinde izin belgesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Toplantılarımız ayda bir (1 ) kere, her ayın son Cuma mesai saatlerinde gerçekleştirilmektedir.
 • Toplantı gündemleri, toplantı tarihinden bir (1) hafta öncesinde Kurul üyelerimize gönderilmektedir. Gündem gönderildikten sonra yapılan başvurular bir sonraki ay değerlendirilmeye alınmaktadır. Araştırma takviminizde bu hususa özellikle dikkat etmeniz önem arz etmektedir.

SBBBAYEK’E başvuru sürecinde aşağıda yer alan bilgi ve ilgili belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.

 1. sbbbayek.iyte.edu.tr adresinden “Başvuru Formları” bölümündeki formlar,
 2. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
 3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
 4. Tüm araştırmacıların CV’si (YÖK formatında),
 5. Değerlendirme formu hariç bütün sayfaları imzalı kopyası.

Başvurunun tamamlanması için formlar üst yazı ekinde Kurulumuza gönderildikten sonra ıslak imzalı hali ve dijital ortamda gönderilecek kopyaları  ile birlikte elden Hukuk Müşavirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulamaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve Kurul gündemine alınmamaktadır.

 

 • Başvuru için bu belgeler İYTESBBBAYEK (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal ve Beşeri Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu) etik kurulu başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe gönderilmelidir. Gerektiğinde araştırmacılardan biri Etik Kurul toplantısına katılarak projeyi kısaca tanıtması ve Etik Kurul’u ilgilendiren kısımlarını (insanla ilgili) sunması gerekmektedir.

 

 • Etik Kurullarının dikkate alacağı ihlaller şunlardır.
 1. Katılımın gönüllülük esasına dayanmaması
 2. Reşit veya yetkin olmayan kişilerin, veli – vasi /ebeveyn onayı ve izini olmadan çalışmada yer alması
 3. Reşit veya yetkin olmayan kişilerin katılımıyla düzenlenecek çalışmaların yönteminin (anket soruları, görüşme soruları dahil) “pediatri etiği uzmanı” onayının olmaması
 4. Çalışmanın amacının saklanması ya da katılımcıların amaç konusunda eksik/yanlış bilgilendirilmesi
 5. Katılımcıların fiziksel ve/veya ruhsal sağlıklarını tehdit edici durumlara maruz bırakılması
 6. Katılımcının istediği zaman ayrılabileceği mesajının verilmemesi
 7. Katılım sonunda çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılmaması ve benzeri haller
 8. Araştırmada verilerin anonim olarak kullanılacağı ve proje dışında paylaşılmayacağına yönelik bir taahhütün bulunmaması